Irregular Verbs

Malmö

In this lesson you'll learn some irregular Swedish verbs. See the lesson Verbs for an overview of the grammar of Swedish verbs, along with more common Swedish verbs.

A short conversation in Swedish is also included.

Online flashcards and a quiz are included to help you learn these verbs.

Swedish Conversations

Read and listen to the following conversation between Maya and Anna while they are looking for new TVs.

Store

German

Maja och Anna är i en butik och tittar på nya tv-apparater.

Maja: Det är en fin tv.

Anna: Det finns till rea för endast 250 euro.

Maja: Det är jättebra!

Anna: Titta på hur stor den där tv:n är.

Maja: Jag slår vad om att det är väldigt dyrt.

Anna: Ja, och min lägenhet är för liten ändå.

Maja: Låt oss kolla in några andra butiker.

English

Maja and Anna are in a store looking at new televisions.

Maja: That's a nice TV.

Anna: It's on sale for only 250 euros.

Maja: That's a great deal!

Anna: Look at how big that TV is.

Maja:I bet it's very expensive.

Anna: Yeah, and my apartment is too small anyway.

Maja: Let's check out some other stores.

Advertisement

Irregular Verbs

Swedish has many irregular verbs. Many of these verbs are very common, so it is worth taking the time to become familiar with them. As in English, many of these verbs form the past tense by changing the vowel in the stem of the verb. See the table below for some examples of common irregular verbs.


Infinitive Imperative Present Past Present Perfect Future English
bita bit biter bet har bitit ska bita bite
bli bli blir blev har blivit ska bli become
bryta bryt bryter bröt har brutit ska bryta break
dra dra drar drog har dragit ska dra pull
dricka drick dricker drack har druckit ska dricka drink
dölja dölj döljer dolde har dolt ska dölja hide, conceal
finna finn finner fann funnit ska finna find
får fick har fått ska få get
går gick har gått ska gå go, walk
ge ge ger gav har gett ska ge give
göra gör gör gjorde gjort ska göra do, make
ha ha har hade har haft ska ha have
hålla ha håller höll har hållit ska hålla hold
komma kom kommer kom har kommit ska komma come
kunna - kan kunde har kunnat ska kunna can, be able
le le ler log har lett ska le smile
låta låt låter lät har låtit ska låta let, allow
når nådde har nått ska nå reach
se se ser såg har sett ska se see
sitta sitta sitter satt har suttit ska sitta sitt
ske ske sker skedde har skett ska ske happen
slå slå slår slog har slagit ska slå hit
sova sov sover sov har sovit ska sova sleep
springa spring springer sprang har sprungit ska springa run
säga säg säger sade har sagt ska säga say
sälja sälj säljer sålde har sålt ska sälja sell
skjuta skjut skjuter sköt har skjutit ska skjuta shoot
ta ta tar tog har tagit ska ta take
vara var är var har varit ska vara be
veta vet vet visste har vetat ska veta know
vilja vill vill ville har velat ska vilja want
välja välj väljer valde har valt ska välja choose
äta ät äter åt har ätit ska äta eat

Examples

Sleeping Cat
Katten sover.
Elias swims in the lake.
Elias simmar i sjön.
Han sprang i parken. He ran in the park.
Du gick till skolan. You went to school.
Jag såg en film. I saw a movie.
Hon tog min bok. She took my book.
Vi visste inte svaret. We didn't know the answer.
Vi hade en hund. We had a dog.
Maja sa att hon var trött. Maja said that she was tired.
Jag sov hela natten. I slept all night.
Du stod i kön. You stood in line
Vi satt i soffan. We sat on the sofa

Advertisement

Flashcards

Here are some flashcards to help you learn the Swedish verbs introduced in this lesson.

Quiz

Take the quiz to see how well you know the Swedish verbs introduced in this lesson. Each time you take the quiz the questions will be a bit different.