The Castle in the Forest

Castle in the forest

Here is a story in both Swedish and English about three friends who find a castle hidden in the forest. The English version of the story is shown beside the Swedish version to help your understanding of the story. The aim of the story is to improve your reading comprehension in Swedish and increase your Swedish vocabulary. Don't worry about understanding every word in the story. The more you read the story, the better your comprehension will become.

Advertisement
Slottet i skogen The Castle in the Forest
Det var en gång, i en liten stad inbäddad mellan bergen, där bodde tre vänner - Jack, Lily och Max. De var äventyrliga själar, alltid på jakt efter nya upplevelser. En dag bestämde de sig för att utforska den täta skogen som låg i utkanten av deras stad. Once upon a time, in a small town nestled between the mountains, lived three friends - Jack, Lily, and Max. They were adventurous spirits, always seeking new thrills and experiences. One day, they decided to explore the dense woods that lay on the outskirts of their town.
När de trängde djupare in i skogen insåg de att de hade tappat bort sig. Träden tornade upp sig över dem, blockerade solljuset, och stigen de hade följt hade försvunnit. Precis när paniken började sätta in, upptäckte de ett förfallet slott på avstånd. Dess höga torn och väderbitna stenmurar stack ut mot bakgrunden av den täta skogen. As they ventured deeper into the woods, they realized they had lost their way. The trees towered over them, blocking the sunlight, and the path they had followed had disappeared. Just when panic was about to set in, they spotted a run-down castle in the distance. Its tall towers and weathered stone walls stood out against the backdrop of the dense forest.
När de närmade sig slottet märkte de en grupp goblins som kom fram ur undervegetationen. Goblins var små, med grön hud och vassa tänder, och bar grova vapen. Vännerna greps av rädsla, och de sprang mot slottet, i hopp om att hitta ett ställe att gömma sig. As they approached the castle, they noticed a group of goblins emerging from the undergrowth. The goblins were small, with green skin and sharp teeth, carrying crude weapons. Fear gripped the friends, and they sprinted towards the castle, hoping to find a place to hide.
De rusade genom slottets knarrande träportar och barrikaderade dem med en rostig järnstång. När de hämtade andan märkte de en särskild dörr i slutet av slottets stora hall. Den var annorlunda än alla andra i slottet - gjord av skimrande silver med intrikata sniderier. They dashed through the castle's creaky wooden doors and barricaded them with a rusty iron rod. As they caught their breath, they noticed a peculiar door at the far end of the castle's grand hall. It was unlike any other in the castle - made of shimmering silver with intricate carvings.
Med goblins som kliade och slog på slottsportarna, bestämde sig vännerna för att chansa med den mystiska dörren. När de gick igenom den, befann de sig i en annan värld. With the goblins scratching and banging on the castle doors, the friends decided to take their chances with the mysterious door. As they stepped through, they found themselves in another world.
Denna värld var en stark kontrast till den mörka skogen och det förfallna slottet de just hade lämnat. Det var ett land fyllt med ljus och färg. Vackra ängar sträckte sig så långt ögat kunde se, och en lugn flod flöt genom hjärtat av allt. Luften var fylld med den söta doften av blommor, och himlen var strålande blå. This world was a stark contrast to the dark woods and the dilapidated castle they had just left. It was a land filled with light and color. Beautiful meadows stretched as far as the eye could see, and a calm river flowed through the heart of it all. The air was filled with the sweet scent of flowers, and the sky was a brilliant blue.
Deras rädsla ersattes med förundran och förvåning. De insåg att att gå vilse i skogen inte var en olycka, utan en väg till ett nytt äventyr. I denna nya värld gjorde de nya vänner, stod inför nya utmaningar och lärde sig mer om sig själva. Their fear was replaced with awe and wonder. They realized that getting lost in the woods was not a misfortune but a path to a new adventure. In this new world, they made new friends, faced new challenges, and learned more about themselves.
Och så fortsatte de tre vännerna sitt äventyr, deras andar obesegrade, deras band stärkta och deras hjärtan fyllda med glädjen av att utforska. Slottet, goblins och dörren var inte längre symboler för rädsla, utan för äventyr och den oväntade magi som låg i det okända. And so, the three friends continued their adventure, their spirits undeterred, their bonds strengthened, and their hearts filled with the joy of exploration. The castle, the goblins, and the door were no longer symbols of fear, but of adventure and the unexpected magic that lay in the unknown.